ทายชื่อเทศกาลกับรอยัล ออร์คิด พลัส

รอยัล ออร์คิด พลัส ชวนคุณทายชื่อเทศกาลของแต่ละประเทศ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด สมาชิกที่ตอบถูกครบ 10 ข้อ จากคำถาม 15 ข้อ ผู้โชคดีลำดับที่ 6, 56, 106, 156, 206, 256, 306, 356, 406, 456 จะได้รับรางวัล กระเป๋า จากรอยัล ออร์คิด พลัส มูลค่ารางวัลละ 540 บาท จำนวน 10 รางวัล ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 21ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

กติการ่วมสนุก

 • กิจกรรมนี้สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ร่วมสนุกที่ ropactivity.com  ระหว่างวันที่ 21ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 • สมาชิกจะต้องตอบคำถามภายในเวลาที่กำหนด เมื่อตอบถูกครบ 10 ข้อ (จากคำถาม 15 ข้อ) สมาชิกสามารถเล่นเกมส์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้น
 • สมาชิกที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 6, 56, 106, 156, 206, 256, 306, 356, 406, 456 จะได้รับของรางวัลจากรอยัล ออร์คิด พลัส ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน ropactivity.com วันที่ 15 มกราคม 2563
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วขอสงวนสิทธิ์รางวัลอื่น ๆ ให้กับผู้อื่น โดยจะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส หลังจากที่ประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีภายใน 15 วัน (ไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ ใช้เวลาจัดส่งหลังยืนยันสิทธิ์ไม่เกิน 30 วัน
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน

หมายเหตุ

  1. กิจกรรมการตลาดออนไลน์ครั้งนี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน มอบหมายให้ บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด​ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและยอมรับในกฎ กติกา และเงื่อนไขการร่วมสนุก โดยตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการ
  4. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. พนักงานและครอบครัวของ หน่วยงานรอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
  7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เช่น การใช้ชื่อ และนามสกุล รวมถึงรูปภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
  10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้น วันหยุด เสาร์ อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)