ตอบคำถามไมล์สะสม กับรอยัล ออร์คิด พลัส

รอยัล ออร์คิด พลัส ชวนคุณทายจำนวนไมล์สะสมที่จะได้รับจากเที่ยวบินแต่ละประเทศ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ตอบถูกครบ 5 ข้อ และลงทะเบียนลำดับที่ 36, 56, 96, 136, 156, 196, 236, 256, 296, และ 336 จะได้รับปกหนังสือเดินทาง 25 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส มูลค่า 390 บาท จำนวน 10 รางวัล  ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2563

กติการ่วมสนุก

 • กิจกรรมนี้สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ร่วมสนุกที่ ropactivity.com  ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2563
 • สมาชิกจะต้องตอบคำถามภายในเวลาที่กำหนด ให้ถูกครบ 5 ข้อ โดยสมาชิกสามารถเล่นเกมส์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้น
 • สมาชิกที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 36, 56, 96, 136, 156, 196, 236, 256, 296, และ 336 จะได้รับของรางวัลจากรอยัล ออร์คิด พลัส ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน ropactivity.com วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วขอสงวนสิทธิ์รางวัลอื่น ๆ ให้กับผู้อื่น โดยจะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส หลังจากที่ประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีภายใน 15 วัน (ไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ ใช้เวลาจัดส่งหลังยืนยันสิทธิ์ไม่เกิน 30 วัน
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน

หมายเหตุ

  1. กิจกรรมการตลาดออนไลน์ครั้งนี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด​ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและยอมรับในกฎ กติกา และเงื่อนไขการร่วมสนุก โดยตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการ
  4. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. พนักงานและครอบครัวของ หน่วยงานรอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
  7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เช่น การใช้ชื่อ และนามสกุล รวมถึงรูปภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
  10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้น วันหยุด เสาร์ อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)